Stejnokroj

Stejnokroj strážníků Městské policie Přerov se řídí zákonem č. 553/1991 S. o obecní policii a vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii a interními předpisy Městské policie Přerov. Stejnokroj musí obsahovat jednotné prvky uvedené v prováděcí vyhlášce.

Nejčastěji lze strážníky potkat v následujících stejnokrojích, avšak jednotlivé části stejnokroje se mohou lehce lišit. Stejnokroj, stejně jako pokrývka hlavy, je volen dle klimatických podmínek, určených ukolů a pracovní činnosti.