Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Znak MPP

Povinně zveřejňované informace

1. NÁZEV

Statutární město Přerov – Městská policie Přerov

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatelem Městské policie Přerov je statutární město Přerov. 
Městskou policii Přerov zřizuje a zrušuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), Zastupitelstvo města Přerova obecně závaznou vyhláškou.  
Městská policie Přerov je v souladu s ust. § 1 odst. 1 zákona o obecní policii zřízena jako orgán obce, tzn. orgán statutárního města Přerova. 
Městská policie Přerov zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území statutárního města Přerova a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Městskou policii řídí primátor a plněním některých úkolů při řízení MP je pověřený strážník- ředitel Městské policie Přerov.


4. ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 7:00 – 16:30 
Úterý: 7:00 – 15:00 
Středa: 7:00 – 16:30 
Čtvrtek: 7:00 – 15:00 
Pátek: 7:00 – 14:30

5. KONTAKTNÍ SPOJENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Statutární město Přerov, Městská policie Přerov, nám. T.G. Masaryka 1, 750 02 Přerov


Služba nonstop (24 hodin nepřetržitě) vyřizuje: 
1. případy ohrožení života, zdraví a majetku – prostřednictvím tísňové linky 156
2. přestupky (včetně dopravních – výzvy pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku)

6. ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.mpprerov.cz

7. ADRESA E- PODATELNY                                                                                

posta@prerov.eu  (E-podatelna) ID datové schránky: etwb5sh

8. ZPŮSOBY PŘÍPADNÝCH PLATEB

Občané mohou úhrady provádět: 
• bezhotovostním převodem
• prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
• v hotovosti na pokladně magistrátu města na ul. Bratrská 34 a na náměstí T.G. Masaryka 16, Přerov
K úhradě platby, která je příjmem statutárního města Přerova, je nutné uvedení variabilního symbolu. 
V případě úhrady pokuty uložené v příkazním řízení formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou (BPN) je nutné uvádět kromě specifického symbolu 801221 i variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem BPN. 
Číslo bankovního účtu: 19-1884482379/0800
Úřední hodiny na pokladnách magistrátu:http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/uredni-hodiny-kontaktni-spojeni-podatelna.html

9. IČ 00301825

10. DIČ CZ00301825

11. DOKUMENTY - viz. bod 2

Městská policie Přerov nevytváří dokumenty koncepční, strategické a programové povahy.

12. ROZPOČET

www.prerov.eu


13. ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.                                            


14. STÍŽNOSTI A PODNĚTY                                                                                         

Stížnost je návrh, připomínka či podnět podaný písemně, elektronicky (e-mailem) nebo ústně do písemného záznamu právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která takto upozorňuje na nedostatky či závady ohrožující její oprávněné zájmy nebo požaduje odstranění těchto nedostatků, 

Způsoby podání stížnosti a petice
• stížnost v elektronické podobě lze zaslat na e-mailovou adresu: 
posta@prerov.eu
• písemnou stížnost lze zaslat na adresu: 
Magistrát města Přerova
Kancelář primátora
Bratrská 34
750 02 Přerov 2
• ústní stížnost do protokolu lze podat v úřední době na Oddělení organizační, Kancelář primátora
• stížnost na záznamovém médiu lze předat na Oddělení organizační, Kancelář primátora.                                

Opakovanou stížnost v jedné a téže věci, pokud neobsahuje žádné nové skutečnosti, není třeba prošetřovat. O tomto rozhodnutí musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.                                                                          

Lhůta pro zaslání písemné odpovědi stěžovateli je 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů, o čemž musí  být stěžovatel včas vyrozuměn.

 
15. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA
 http://www.prerov.eu/cs/magistrat/pravni-predpisy-mesta/ 

16. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

http://www.lan.mu-prerov.cz/vnitr/Vnitrni_predpisy/


17. LICENČNÍ SMLOUVY

Městská policie Přerov doposud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.


18. VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE ZÁK. 106/1999 Sb.

Uvedeno na webových stránkách "www.mpprerov.cz" v záložce „Historie“.

19. GDPR

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
 


Vytvořeno 26.7.2018 9:30:26 | přečteno 3121x | miroslav.kominek
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load