Územní působnost

Katastrální působnost

Městská policie Přerov zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly v rámci katastrálního území obce. Kromě samotného města Přerova strážníci plní své úkoly i v jeho místních částech - Předmostí, Lověšicích, Kozlovicích, Dluhonicích, Újezdci, Čekyni, Henčlově, Lýskách, Popovicích, Vinarech, Žeravicích a Penčicích.

Celé město včetně jeho místních částí je rozděleno na jednotlivé regiony. Každý strážník má přidělený stálý region, ve kterém zajišťuje zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku, zjišťováním skládek, vraků, záborů veřejného prostranství. Dohled v regionech vykonávají strážníci v určitých dnech, zjištěné nedostatky jsou řešeny operativně.

Občané mají možnost obrátit se na strážníky se svými připomínkami buď osobním kontaktem v regionu nebo na telefonní číslo 581 268 156.

Mimo území obce mohou plnit strážníci své úkoly jen v omezených případech:

Podle § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii jsou strážníci oprávněni zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice i mimo území obce. Povinnosti a oprávnění podle zákona mohou strážníci plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravy této osoby a jejího umístění do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice.

§ 3a zákona č. 553/1991 Sb. dává obcím možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu: Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.
Městská policie Přerov nemá uzavřenou žádnou veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí.

Další možnosti jsou stanoveny v § 3b zákona č. 553/1991 Sb.

K plnění úkolů podle § 2 nebo podle zvláštního zákona na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizový stav")nebo kde je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo obdobná společenská akce, v souvislosti s níž lze předpokládat účast většího počtu osob, je starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav nebo je společenská akce pořádána, oprávněn uzavřít se starostou jiné obce veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníků.


Vytvořeno 18.6.2018 15:16:12 | přečteno 4112x | miroslav.kominek
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load